Đến tháng 05
Đơn vị đã trao đổi

{SUM_OF_DOC}
văn bản qua mạng giữa {SUM_OF_UNIT} đơn vị